CERHOVICE


Na staré cestě z Prahy do Plzně a dále do Bavor stojí i další podbrdské městečko - Cerhovice.
První zmínka o Cerhovicích stojí jistě za naši pozornost. V písemné listině krále Přemysla Otakara II. je totiž zároveň poprvé užit výraz "Podbridye" - tedy Podbrdsko.

Wavellit z Třenické hory

S městečkem jsou spojena i jiná zajímavá prvenství. Tak například zdejší poštovní stanice je dosud brána za nejstarší známou na Podbrdsku - prokazatelně existovala již před rokem 1612.

Historie městečka je na dlouhou dobu spjata s točnickým panstvím. Z dáli viditelná dominanta obce, kostel, pochází z 15. století, později byl ovšem zbarokizován.

Ani Cerhovice nebyly v minulosti ušetřeny válečných útrap. Zle byly poznamenány třicetiletou válkou, kdy městečko zažilo velký úpadek. Z vojenského soudku je i skutečnost, že zde v roce 1799 přenocoval během tažení ruských vojsk slavný vojevůdce A. Suvorov.

V okolí obce nalézáme i četné přírodovědné zajímavosti. Je to např. přírodní památka Studánky (vyhlášená r. 1986), kde jsou chráněny mokřadní louky s mnoha zajímavými druhy rostlin - prstnatcem májovým, suchopýrem úzkolistým, úpolínem evropským aj.

Velmi zajímavou lokalitou je též Třenická hora, kde se nachází nerost wavellit (viz snímek), vytvářející šedobílé hvězdicovité agregáty se skelným leskem. Chemicky se jedná o složitou látku na bázi fosforečnanu hlinitého, která v USA našla i průmyslové uplatnění jako surovina pro výrobu fosforu.Domovská stránka